SIKKERHED

Sikkerheds videoer 

Hvordan du kommer op i en Coastalbåd hvis du falder i vandet

DFfR' Sikkerhedsfolder.

Sikkerhedsfolder 

Link til sikkerhedsfolder

Dansk Forening for Rosport har udgivet en ny elektronisk folder – Sikkerhed, et fælles ansvar. – klik her og kom direkte til folderen.
DFfR opfordrer klubberne til at benytte folderen på klubbens egen hjemmeside.

Sikkerhed er alfa og omega i en søsport som roning. Danske roere har gennem tiderne været dygtige til at udvise ansvarlighed og tage de nødvendige forholdsregler for at vores idræt kan foregå sikkert. Men sikkerhed er en dynamisk størrelse. Der kommer løbende nyt udstyr, der kan forbedre sikkerheden, myndighedernes og den øvrige omverdens forventninger til os forandres, og der kommer hele tiden nye roere i vores klubber, der stiller spørgsmål til vores vaner og procedurer.
Hvorfor har vi ikke redningsveste på når vi ror? Hvorfor må vi ikke ro om vinteren? Hvor skal redningsvestene være placeret i båden? Er det virkelig nødvendigt at kunne svømme?
Klubben har ansvaret for sine aktiviteter og bestemmer hvordan sikkerheden skal forvaltes i den enkelte klub. Sikkerhedsregler for den daglige roning skal derfor fremgå at klubbens reglement. DFfR har lavet fælles reglement for alle klubber, når det kommer til roning udenfor sit lokalfarvand (Langtursreglementet), og har fastsat nogle minimumsregler i sine vedtægter som klubberne skal følge. Derudover er der sikkerhedsbestemmelser i kaproningsreglementerne og forskellige vejledninger, blandt andet om vinterroning. Det kan alt sammen læses på roning.dk.

Denne folder er en introduktion til emnet sikkerhed, og kan forhåbentlig hjælpe klubbestyrelser og roere til at få overblik over emnet, og samtidig være udgangspunkt for udarbejdelsen af et tidssvarende reglement. Folderen forsøger at besvare de grundlæggende spørgsmål om ansvar og sikkerhedsudstyr og tager nogle konkrete emner op, som klubber har stillet spørgsmål til. Hvis man gerne vil have mere viden og lære konkrete færdigheder om sikker og tryg roning, så foregår den konkrete sikkerhedsuddannelse på klubbernes og DFfR’s styrmandsuddannelser.

Man kan læse mere om styrmandsuddannelserne på roning.dk.

God læselyst, og god tur på vandet!

DFfR Sikkerhedsudvalget
Laurits Rauer Nielsen

 

Aarhus Roklubs foranstaltninger for, og fokus for sikkerhed.
Overordnet har klubben ansvaret for, at de både der benyttes er sikre og driftssikre.
Klubben søger via uddannelse af den enkelte roer at højne bevidstheden og kundskaber for større sikkerhed på vandet, her kan nævnes rouddannelsen, og krav til den enkelte om svømmefærdigheder, det at føle sig tryg i vand, og ikke mindst kendskab til og brug af redningsveste.

Aarhus Roklub - og brug af manuelle og automatiske oppustelige redningsveste.


Bådens styrmand har ansvaret for, at rednings- eller svømmeveste, der er med på en rotur, er funktionsdygtige.

I Aarhus Roklub benyttes oppustelige redningsveste som Baltic Compact 100, Secumar Secufit 150, Mullion/Compact 150 og New Wave svømmeveste.

Ved roning ud fra Søsporten / Lystbådehavnen, er der reglementsbestemmelser, der foreskriver at der skal være redningsveste med i båden til hele mandskabet. Roerne bestemmer selv om de vil bære vesten under roning.
Ved outriggerroning/træning på Brabrand Sø - Kaproningsbanen og udenfor kaproningsbanen, er ikke krav om at medbringe redningsveste i bådene – men efter behov kan individuelle bestemmelser fastlægge dette, eller yderligere skærpede krav.
Ved inriggerroning på Brabrand Sø udenfor kaproningsbanen og på Aarhus Å, fra søens østlige ende til "De 3 Broer" skal der som minimum være redningsveste i båden svarende til mandskabet.

Klubbens vinterroningsreglement foreskriver at man bærer oppustelig rednings- eller svømmevest.

Bestyrelsen kan efter behov beslutte, at pålægge roere skærpede krav mhp. brug af rednings- og svømmeveste – evt. vestepligt ved al roning.

Når klubben benytter denne form for sikkerhedsudstyr, er klubben underlagt krav, om overordnet kontrol, eftersyn og evt. reparation, 1 x årligt ”hovedeftersyn”, som foretages af materielforvalteren, eller andre af bestyrelsen udpegede personer. Der skal foretages journalføring ved dette arbejde, et krav fra vestens producent.
Herudover er klubben forpligtet til løbende kontrol af veste og deres funktion, der skal udføres af styrmænd og roere.

Kontrol af vesten skal ske inden vesten skal benyttes. Det skal indskærpes, at det altid vil være styrmandens ansvar, at vesten ikke har synlige skader eller andre åbenlyse defekter, og vestene håndteres og behandles i henhold til foreliggende sikkerhedsprocedurer for anvendelse af rednings- og svømmeveste i Aarhus Roklub.

** Findes veste, der er potentiel eller faktuel defekt, - har været brugt/patronen har været udløst eller andet, SKAL vesten lægges i værkstedet AR Søsporten, eller i AR reolen i værkstedet AR-Rostadion - altså fjernes helt fra bådhallen, så ingen uforvarende kommer til at tage en defekt vest med på vandet.
Noter registreret/set skade på vest, i www.aarhusroklub.dk/rokort/skader/redningsveste Søsporten eller AR Rostadion - eller kontrakt materielforvalteren direkte med information.

Af sikkerheds- og lovgivningsmæssige årsager SKAL en potentiel eller faktuel defekt vest tjekkes af én af bestyrelsen udpeget kyndig person, hvorfor en defekt vest IKKE må ”repareres” af andre medlemmer.

Klubbens bestyrelse er overordnet ansvarlig for reparation og ikke mindst ”journalføring” ifm. vestenes drift og funktion.

Korrekt brug af oppustelig rednings- og svømmevest i forbindelse med roning, er alfa og omega for høj sikkerhed.
Information om redningsvestens funktion og brug af denne, skal løbende indgå i klubbens tilbud.
Der er løbende i ro instruktionen indlagt emner og handlinger omkring rednings- og svømmevesten, og der vil ved medlemssamlinger løbende blive sat fokus på emnet.

Lige så vigtigt er, at alle roere tænker brugen af rednings- og svømmevesten ind i ro aktiviteten. Derfor vigtigt, altid at tænke og reagere ”forud for uheld og ulykker”.
Finder en roer, det er mest sikkert at benytte rednings- eller svømmevest under roning, og derfor har vesten på fra start til slut på en rotur – så er dette rigtig godt. Det øger sikkerheden for alle…
Konstaterer en roer/mandskabet, at der kan være optræk til uheld/ulykke under roturen, - det kan f.eks. blæse op, søen rejser sig osv. – så få vestene på imens der er ”fred og ro” til dette – og være mere forberedt på evt. uheld/ulykke. Det øger sikkerheden for alle…
Er uheldet/ulykken sket og roeren/roerne ligger i vandet – så vent ikke med at udløse vesten (manuel vest). Hellere udløs en vest 1 x for meget. Det øger sikkerheden for alle…

 

** Se sikkerhedsprocedurer for anvendelse af klubbens respektive 3 typer rednings- og svømmeveste.  

Sikkerhedsprocedurer oppustelig redningsvest, Baltic-Winner 150 Baltic Compact Manuel 100 Secumar Secufit 150 Mullion 150 Compact   25.4.2023ni

12.7.2023ni